For students

Pracownia Biochemii RNA
 1. Rozpoznawanie RNA przez białko KhpA z bakterii Streptococcus pneumoniae.
  RNA recognition by KhpA protein from Streptococcus pneumoniae
 2. Wiązanie RNA przez fragment białka KhpB z bakterii Streptococcus pneumoniae zawierający domeny wiążące RNA: KH i R3H.
  RNA binding by a fragment of KhpB protein from Streptococcus pneumoniae which contains RNA-binding domains: KH and R3H.
Zakład Bioenergetyki

Prace licencjackie

 1. Mitochondria i hartowanie niedokrwieniem – molekularne mechanizmy ochrony mięśnia sercowego (dr Anna Kicińska)
 2. Od funkcji do strategii terapeutycznych: mitochondria w przewlekłych chorobach układu oddechowego (dr Anna Kicińska)
 3. Mitochondrialne DNA jako czynnik pobudzający aktywność układu immunologicznego (dr Anna Kicińska)
 4. Rola mitochondriów w metabolizmie komórek nowotworowych (praca teoretyczna) (prof. Wiesława Jarmuszkiewicz)
 5. Rola mikrobiomu w chorobie Parkinsona (prof. Małgorzata Wojtkowska)
 6. Pozajądowe cząsteczki DNA w chorobie Parkinsona. (prof. Małgorzata Wojtkowska)

Prace magisterskie

 1. Wpływ ekspresji różnych wariantów białka ORF9b SARS-CoV-2 na komórki ssacze (dr Anna Kicińska)
 2. Metabolizm tlenowy komórek ameby Acanthamoeba castellanii z różnymi substratami oddechowymi (prof. Wiesława Jarmuszkiewicz)
Zakład Biologii Genomu

Prace magisterskie lub licencjackie

 1. Edycja genomu przy wykorzystaniu techniki CRISPR/Cas9 do pozyskania mutantów w genów kodujących deacetylazy histonowe (dr hab. Piotr Ziółkowski)
  CRISPR/Cas9-based genome editing for obtaining new mutant alleles of genes encoding histone deacetylase (dr hab. Piotr Ziółkowski)
 2. ATM/ATR-zależna regulacja tworzenia programowanych pęknięć dwuniciowych DNA podczas mejozy (dr hab. Piotr Ziółkowski)
  ATM/ATR-dependent regulation of meiotic double-strand breaks (dr hab. Piotr Ziolkowski)
 3. Antyrekombinacyjna funkcja białek systemu MMR (mismatch repair) (dr hab. Piotr Ziółkowski)
  Anti-recombinational function of mismatch repair (MMR) proteins (dr hab. Piotr Ziółkowski)
 4. Indukcja ekspresji genów białek zaangażowanych w detoksykację metali ciężkich w roślinach (A. Piechalak)
 5. Obecność bakterii promujących wzrost a poziom białek zaangażowanych w odpowiedź na stres oksydacyjny wywołany metalami ciężkimi (A. Piechalak)
 6. Zmiany mobilności metali w transporcie bliskim i dalekim przez suplementację chelatorami syntetycznymi i bakteriami probiotycznymi (A. Piechalak)
Zakład Biotechnologii

Prace licencjackie/ magisterskie

 1. Mechanizmy degradacji kinazy kaskady MAP- MAPKKK18 przez proteasom 26S (dr hab. prof. UAM Agnieszka Ludwików)
 2. Rola modyfikacji potranslacyjnych w regulacji stabilności białek (dr hab. prof. UAM Agnieszka Ludwików)
 3. Charakterystyka procesu formowania łańcuchów poliubikwitynowych (dr hab. prof. UAM Agnieszka Ludwików)
 4. Identyfikacja i analiza miejsc sumoilacji syntazy ACC7 (dr hab. prof. UAM Agnieszka Ludwików)
 5. Analiza funkcji kaskady kinazy MAPKKK18 w regulacji rozwoju aparatów szparkowych (dr hab. prof. UAM Agnieszka Ludwików)
 6. Projektowanie inhibitorów dla roślinnych fosfataz białkowych typu 2C (dr hab. prof. UAM Agnieszka Ludwików)
 7. Badanie specyficzności hamowania aktywności katalitycznej homologicznych fosfataz białkowych grupy A przez ich potencjalne inhibitory (dr hab. prof. UAM Agnieszka Ludwików)
Zakład Ekspresji Genów
Grupa prof. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej

praca licencjacka:

 1. Analiza profilu eskresji genów kodujących czynniki transkrypcyjne SPL u rozdzielnopłciowego watrobowca polymorpha.
 2. Rola białka Hyl1w regulacji transkrypcji genów mikroRNA i białek thaliana

praca magisterska:

 1. Analiza ekspresji krótkich peptydów kodowanych w rejonach 5’UTR genów kodujących czynniki transkrypcyjne SPL u wątrobowca M.
 2. Identyfikacja i analiza potencjalnych miejsc metylacji kierowanych przez mikroRNA w jęczmieniu.
 3. Nowe elementy genetyczne odpowiedzi ziemniaka na stres suszy.
 4. Rola jęczmiennych mikroRNA z rodziny MIR444 w rozwoju rośliny i odpowiedzi na stresy abiotyczne

 

Grupa prof. Artura Jarmołowskiego

Prace magisterskie:

 1. Rola Ago1 w regulacji alternatywnego splicingu i kontranskrypcyjnej biogenezy mikroRNA A.thaliana
 2. Dialog maszynerii splicingowej i poliadenylacyjnej w regulacji biogenezy mikroRNA A.thaliana
 3. Rola białka Argonaute 1 w regulacji splicingu alternatywnego u Arabidopsis thaliana (dr Jakub Dolata)

Prace licencjackie

 1. Kotranskrypcyjna regulacja ekspresji genów u roślin (teoretyczna; dr Jakub Dolata)
 2. Identyfikacja nowych partnerów białkowych białka Hyponastic Leaves 1 u Arabidopsis thaliana (dr Dawid Bielewicz)

 

dr Jakub Dolata
 1. Molekularna charakterystyka syntaz pseurourydynowych u Arabidopsis thaliana

 

Grupa dr hab. Katarzyny Doroty Raczyńskiej
 1. Oddziaływanie dimeru białek Lsm10:Lsm11 z innymi białkami i RNA w różnych fazach cyklu komórek ludzkich.The interaction of Lsm10:Lsm11 protein dimer with other proteins and RNAs in different phases of the cell cycle in human cells
 2. Oddziaływanie białek Lsm10 i/lub Lsm11 z małymi, niekodującymi RNA w komórkach ludzkich.The interaction of Lsm10 and/or Lsm11 with small noncoding RNAs in human cells.
 3. Poszukiwanie funkcji długich niekodujących RNA w komórkach ludzkich” „Searching for the function of long noncoding RNAs in human cells
 4. Udział białka FUS w biogenezie sdRNA – małych RNA procesowanych ze snoRNA, w komórkach ludzkich” „FUS mediating in the biogenesis od sdRNAs- small RNAs derived from snoRNAs in human cells.

 

Prof. UAM dr hab. Andrzej Pacak

Prace magisterskie:

 1. Zbadanie wpływu niedoboru fosforanów na funkcjonowanie oksydazy kwasu szczawiowego na poziomie genu i białka w jęczmieniu.

 

Laboratorium Biomolekularnych Interakcji I Transportu (dr Jan Brezovsky, prof. UAM)
 1. Study of molecular mechanisms of mutations in biologically relevant enzymes underlying disease development
 2. Identification of bioactive small molecules of biomedically important proteins
 3. Computational protein engineering towards improved enzymes for biotechnologies

 

Laboratorium Komórek Macierzystych (grupa prof. Małgorzaty Borowiak)

Prace magisterskie/licencjackie

 1. Mechanizm ekspansji komórek progenitorowych in vitro.
 2. Rola lncRNA w pluripotencji
 3. Indukowany światłem system ekspresji genów w procesie różnicowania in vitro

 

Laboratorium Terapii Genowej (grupa prof. Krzysztofa Sobczaka)

Prace magisterskie/licencjackie

 1. Zastosowanie antysensowych oligonukleotydów w celu obniżenia biosyntezy toksycznego białka poliglicynowego w modelach komórkowych z ekspansją powtórzeń trójnukleotydowych CGG
 2. Określenie znaczenia alternatywnej poliadenylacji prekursora onkogenu miR-21 na poziom jego dojrzałego produktu
Zakład Biologii Obliczeniowej

Prace licencjackie bądź magisterskie

 1. PL: Zmienność genetyczna odmian rzepaku (Brassica napus) wykazujących różny poziom odporności na infekcję Plasmodiophora brassicaceae
  EN: Genetic polymorphism of rapeseed (Brassica napus) cultivars representing different resistance to infection of Plasmodiophora brassicaceae
 2. PL: Adnotacja sekwencji sRNA pochodzących z cząsteczek tRNA-podobnych u Arabidopsis thaliana
  EN: Annotation of sRNA sequences derived from tRNA-like molecules in Arabidopsis thaliana
 3. PL: Geny sRNA zaangażowane w regulację tworzenia biofilmu u bakterii chorobotwórczych.
  EN: sRNA genes involved in regulation of biofilm formation in pathogenic bacteria.
 4. PL: Zachowawczość domen strukturalnych tRNA
  EN: Conservation of structural domains of tRNA
 5. PL: Identyfikacja i adnotacja funkcjonalna genów osieroconych u bakterii
  EN: Identification and functional annotation of orphan genes in bacteria
 6. PL: Nowa metoda porównywania sekwencji typu „alignment-free”
  EN: A novel alignment-free method for sequence comparisonq
 7. PL: Identyfikacja nowych klas małych RNA na podstawie danych z wysokoprzepustowego sekwencjonowania
  EN: High-throughput sequencing based identification of small RNA classes
 8. PL: Opracowanie nowych metod analizy danych pochodzących z sekwencjonowania RNA technologią Oxford Nanopore
  EN: Development of new methods for analysis of Oxford Nanopore sequencing data
 9. PL: Analiza danych z wysokoprzepustowego próbkowania struktury drugorzędowej RNA
  EN: Data analysis of high-throughput sampling of RNA secondary structure
Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej

Przykładowe tematy prac licencjackich

 1. Rola alternatywnych oksydaz końcowych w biogenezie organelli podczas stresu abiotycznego (dr hab. Michał Rurek,
  prof. UAM)
 2. Choroby związane z procesem programowanej śmierci komórki dr hab. Krzysztof Leśniewicz , prof. UAM
 3. Zastosowanie analiz omicznych celem poznania funkcjonowania organelli w warunkach stresowych (dr hab. Michał
  Rurek, prof. UAM)
 4. Wielopoziomowe analizy proteomu roślin wyższych w warunkach stresu abiotycznego (dr hab. Michał Rurek, prof.
  UAM)
 5. Odpowiedź fizjologiczna roślin na warunki stresu abiotycznego i biotycznego (dr hab. Michał Rurek, prof. UAM)
 6. Rola alternatywnych oksydaz końcowych w biogenezie organelli podczas stresu abiotycznego (dr hab. Michał Rurek, prof. UAM)
 7. Udział mitochondrialnych transporterów błonowych w odpowiedzi na stres (dr hab. Michał Rurek, prof. UAM)
 8. Transkryptom, proteom i metabolom roślin wyższych (dr hab. Michał Rurek, prof. UAM)

Przykładowe tematy prac magisterskich

 1. Otrzymanie transgenicznych linii komórek tytoniu BY 2 zaadaptowanych do warunków stresu osmotycznego w celu
 2. wizualizacji wybranych białek i organelli (dr Anna Kasprowicz Maluśki)
 3. Analiza bioinformatyczna roślinnych białek bogatych w glicynę oraz kodujących je genów (dr hab. Michał Rurek , prof. UAM)
 4. Funkcja roślinnych białek bogatych w glicynę podczas odpowiedzi na stres (dr hab. Michał Rurek , prof. UAM)
 5. Funkcja roślinnych białek bogatych w glicynę podczas odpowiedzi na stres (dr hab. Michał Rurek, prof. UAM)
 6. Analiza poziomu wybranych białek mitochondrialnych kalafiora w odpowiedzi na stres abiotyczny (dr hab. Michał Rurek, prof. UAM)
 7. Dlaczego one żyją?! Mechanizm adaptacji komórek zawiesinowych BY-2 do warunków silnego stresu osmotycznego (dr Tomasz Skrzypczak)

 

Grupa dr hab. Kingi Kamieniarz-Gdula

Przykładowe tematy prac licencjackich

 1. Zbadanie potencjału interferencji transkrypcyjnej do aktywacji genów na przykładzie genu ApoE , kodującego białko istotne w patogenezie Alzheimera oraz chorób sercowo naczyniowych (dr hab. Kinga Kamieniarz Gdula)
 2. Cellular distribution of transcription termination factors during colorectal cancer development (dr hab. Kinga Kamieniarz Gdula) (topic already taken)

Przykładowe tematy prac magisterskich

 1. Rola kinazy WNK1 w procesie terminacji transkrypcji u człowieka (dr hab. Kinga Kamieniarz Gdula)
 2. Analiza danych z wysokoprzepustowego sekwencjonowania natywnego RNA ulegającego procesowi elongacji (dr hab. Kinga Kamieniarz Gdula)
 3. Generacja stabilnych linii komórkowej tagowanych endogennie czynników terminacji przy wykorzystaniu techniki CRISPR/Cas9 (dr hab. Kinga Kamieniarz Gdula)
 4. Production and purification of human mPSF complex in insect cells-baculovirus expression system (dr hab. Kinga Kamieniarz Gdula) (topic already taken)
 5. The influence of epigenetic factors on the efficiency of pre-mRNA cleavage at 3′ ends of protein-coding transcripts in human cells (dr hab. Kinga Kamieniarz Gdula) (topic already taken)
Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka

Proszę pytać w Zakładzie

Inne grupy badawcze
Grupa dr Savani Anbalagan

Prace magisterskie/licencjackie

 1. Rola pituicytów glejowych w morfogenezie synaptycznej danio pręgowanego
  Role of glial pituicytes in synaptic morphogenesis of zebrafish
 2. Modele danio pręgowanego rzadkich chorób oparte na CRISPR
  CRISPR-based zebrafish models of rare diseases