Historia IBMiB

English / Polski

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii (IBMiB) powstał w 1992 roku, a w jego skład weszły cztery zakłady istniejące wcześniej w strukturach Wydziału Biologii: Zakład Bioenergetyki, Zakłd Biochemii Biopolimerów, Zakład Metabolizmu Węgla i Azotu i Zakład Biologii Molekularnej Roślin. Ojcami – Założycielami Instytutu byli trzej profesorowie – prof. dr hab. Jacek Augustyniak (kierownik Zakładu Biochemii Biopolomerów), prof. dr hab. Jan Michejda (kierownik Zakładu Bioenergetyki) i prof. dr hab. Ryszard Schramm (kierownik Zakładu Metabolizmu Węgla i Azotu).

Prof. dr hab. Jacek Augustyniak

Prof. dr hab. Jacek Augustyniak

Prof. dr hab. Jan Michejda

Prof. dr hab. Jan Michejda

Prof. dr hab. Ryszard Schramm

Prof. dr hab. Ryszard Schramm

Gwałtownie rozwijające się na świecie pod koniec XX wieku biologia molekularna, biotechnologia i bioinformatyka stymulowały rozwój IBMiB, który przeżywa od czasu utworzenia gwałtowną transformację. Zbyt mała liczba pracowników naukowych zajmujących się genetyką molekularną człowieka (znajdującą niezwykle żywy oddźwięk w zainteresowaniach studentów) dodatkowo ukierunkowywała działania mające na celu rozwój IBMiB. Już w samych początkach XXI wieku powstały pracownie bioinformatyki, które potem przekształciły się w zakłady i częściowo zasiliły inne instytuty na Wydziale Biologii (Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka). Zakłady te odegrały i odgrywają ogromną rolę w podnoszeniu jakości prowadzonych badań, a to za przyczyną wprowadzania i tworzenia narzędzi bioinformatycznych wspomagających stawianie hipotez badawczych i analizy uzyskiwanych wyników eksperymentalnych. Powstał Zakład Biotechnologii (z dawnego Zakładu Biochemii Biopolimerów), w którym prowadzono badania nad roślinami użytkowymi i stosowano nowoczesne narzędzia uzyskiwania roślin transgenicznych, edycji genomu i analiz całogenomowych. Zakład ten został przekształcony w dwie pracownie (w 2019 powstały Pracownia Biotechnologii i Pracownia Biologii Genomu), które rozwijają badania nad mechanizmami transdukcji sygnału, rekombinacji mejotycznej i remodelowania chromatyny w kontekście regulacji ekspresji genów u roślin. Z kolei Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej (powstały na bazie Zakładu Biologii Molekularnej Roślin) wprowadził do IBMiB najnowocześniejsze techniki mikroskopowe do analiz strukturalnych i oddziaływań międzycząsteczkowych. W 2008 roku powstał nowy Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, w którym prowadzone są badania nad molekularnymi podstawami nowotworzenia i stanów zapalnych. Zakład ten jako pierwszy wprowadził hodowle komórek zwierzęcych i ludzkich do badań w IBMiB. W 2020 roku Powstała Pracownia Biochemii RNA (na bazie Zakładu Metabolizmu Węgla i Azotu), w której prowadzi się badania nad rolą cząsteczek RNA w regulacji metabolizmu, a w szczególności regulacji mechanizmów obronnych oraz adaptacyjnych komórek bakteryjnych. Zakład Bioenergetyki prowadzi nowoczesne badania nad molekularnymi podstawami przekształcania energii ze szczególnym uwzględnieniem procesów fizjologicznych i patofizjologicznych zachodzących w mitochondriach. W zakładzie wykorzystując są różne modele badawcze (od eukariotycznych mikroorganizmów po rośliny wyższe i człowieka).

Prof. Zofia Szweykowska-Kulińska

Prof. Artur Jarmołowski

Szczególną rolę w rozwoju IBMiB odegrali prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Artur Jarmołowski. W 1996 roku powstał Zakład Ekspresji Genów, do którego przeszła część pracowników Zakładu Biochemii Biopolimerów.
Przez niemalże 20 lat prof. dr hab. Szweykowska-Kulińska była Dyrektorem Instytutu, a prof. dr hab. Jarmołowski – Wicedyrektorem ds. naukowych.

W zakładzie tym prowadzono początkowo jedynie badania nad metabolizmem RNA u roślin, a zwłaszcza nad splicingiem i biogenezą mikroRNA. Pod inspirującym kierownictwem prof. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej i prof. Artura Jarmołowskiego, Zakład Ekspresji Genów stanowił i nadal stanowi inkubator dla nowo przyjmowanych młodych pracowników naukowych, którzy po utworzeniu swoich grup badawczych tworzą nowe zakłady, pracownie lub laboratoria. W ramach Zakładu Ekspresji Genów istnieje obecnie osiem niezależnych grup badawczych. Tematyka grup badawczych kierowanych przez nowo zrekrutowanych z całego świata młodych, samodzielnych naukowców dotyczy przede wszystkim RNA (integracja różnych poziomów regulacji ekspresji genów – chromatyny, transkrypcji i obróbki RNA), opracowywania nowych terapii genowych w oparciu o narzędzia interferencji RNA i oligonukleotydy antysensowe, czy w oparciu o technologie komórek macierzystych w opracowaniu strategii terapeutycznych cukrzycy typu 2, powiązań struktury i funkcji białek i mechanizmów epigenetycznych. Ukoronowaniem rozwijania tematyki RNA w IBMiB było otrzymanie w 2014 roku statusu ośrodka KNOW (Krajowy Ośrodek Wiodący w badaniach nad RNA, wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu). Ponadto IBMiB jest liderem na Wydziale Biologii gdy chodzi o uzyskiwanie projektów naukowych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych (granty Komisji Europejskiej, granty ERC). Dynamikę rozwoju IBMiB niech podkreślą następujące liczby: w 2009 roku liczył on 44 pracowników i 36 doktorantów, a w 2024 – 92 pracowników i 70 doktorantów.