Deklaracja dostępności

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej ibmib.amu.edu.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2024-03-18
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej

Treści niedostępne

  • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-18
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panem Tomaszem Bieleckim.

email: tomasz.bielecki@amu.edu.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prorektora właściwego ds. cyfryzacji prof. dr hab. Michała Banaszaka: mbanasz@amu.edu.pl Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.